Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti Lettovský Sport Equipment s.r.o.

se sídlem Žoluděvova 1518/1, Zábřeh, 700 30 Ostrava

identifikační číslo: 17521424

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 90382

pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese https://www.letsport.cz

 

 

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 • 1.1.  Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní spolenosti LettovskSport Equipment s.r.o., se sídlem oludvova 1518/1, Zábeh, 700 30 Ostrava, identifikaní íslo: 17521424, zapsané v obchodním rejstíku vedeném Krajskm soudem v Ostrav, oddíl C, vloka 90382 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemné práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základkupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“). Tato kupní smlouva je uzavírána mezi prodávajícím a spotebitelem majícím úmysl nakoupit zboí od prodávajícího (dále jen „kupující“) prostednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetovobchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístné na internetové adrese https://www.letsport.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

 • 1.2.  Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou souástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v eském jazyce. Kupní smlouvu lze uzavít v eském jazyce.

 • 1.3.  Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je moné sjednat v kupní smlouv. Tato odchylná ujednání mají pednost ped ustanoveními obchodních podmínek.

 • 1.4.  Obchodní podmínky se nevztahují na pípady, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboí od prodávajícího, je osobou, která pi objednávání zboí jedná coby podnikatel.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

 • 2.1.  Na základregistrace kupujícího prostednictvím webovch stránek je kupující oprávnn pistupovat do svého uivatelského rozhraní (dále jen „uivatelsket“). Ze svého uivatelského útu může kupující provádt objednávání zboí.

 • 2.2.  Webové rozhraní obchodu rovněž umožňuje, aby kupující provádl objednávání zboí bez registrace pímo z webového rozhraní obchodu.

 • 2.3.  Pi registraci na webové stránce a pi objednávání zboí je kupující povinen uvádpravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu se kupující zavazuje aktualizovat při jakékoliv jejich změně.

 • 2.4.  Pístup k uivatelskému útu je zabezpeen uivatelskm jménem a heslem. Kupující není oprávnn umonit vyuívání uivatelského útu tetím osobám.

 • 2.5.  Prodávající je oprávnn zruit uivatelsket, a to zvláttehdy, nevyuívá-li kupující svj uivatelsket déle ne12 msíc. Prodávající je oprávnn zruit uivatelsket tév pípad, e kupující poruí své povinnosti z kupní smlouvy.

3. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 • 3.1.  Vekerá prezentace zboí umístná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavít kupní smlouvu ohledntohoto zboí. Ustanovení § 1732 odst. 2 zákona . 89/2012 Sb., obanskzákoník, ve znní pozdjích pedpis(dále jen „obanskzákoník“) se nepouije.

 • 3.2.  Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboí, a to vetnuvedení cen jednotlivého zboí a nákladza navrácení zboí, jestlie toto zboí ze své podstaty nemůže bt navráceno obvyklou potovní cestou. Ceny zboí jsou uvedeny vetndanz pidané hodnoty a vech souvisejících poplatk. Ceny zboí zstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Ceny zboí nejsou pizpsobovány osobkupujícího na základautomatizovaného rozhodování. Tímto ustanovením není omezena monost prodávajícího uzavít kupní smlouvu za individuálnsjednanch podmínek.

 • 3.3.  Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o nákladech spojench s dodáním zboí, jakoiozpsobu a asu dodání zboí. Informace o nákladech spojench dodáním zboí uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v pípadech, kdy je zboí dodáváno v rámci území eské republiky.

 • 3.4.  Pro objednání zboí vyplní kupující objednávkovformuláve webovém rozhraní obchodu. V objednávkovém formulái jsou obsaeny zejména informace o:

3.4.1. objednávaném zbo

3.4.2. zpsobu zaplacení kupní ceny, údaje o poadovaném zpsobu dodání objednávaného zboí a

3.4.3. informace o nákladech spojench s dodáním zbo(dále jen jako „objednávka“).

 • 3.5. Ped zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umonno zkontrolovat a mnit vstupní údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat aopravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednávka zavazující k platbě“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
 • 3.6.  Prodávající upozorní kupujícího bezprostednped tím, neuiní objednávku, jasnm a vraznm zpsobem na údaje o hlavních vlastnostech zboí, celkovou cenu a náklady spojené s dodáním zboí.

 • 3.7.  Prodávající bez zbyteného prodlení od obdrení objednávky potvrdí obdrení kupujícímu elektronickou potou, a to na adresu elektronické poty kupujícího uvedenou v uivatelském útu i v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

 • 3.8.  Prodávající je oprávnn v závislosti na charakteru objednávky (mnoství zboí, výše kupní ceny, pedpokládané náklady spojené s dodáním zboí) poádat kupujícího o dodatené potvrzení objednávky (napíklad písemně či telefonicky).

 • 3.9.  Kupní smlouva je uzavena doruením pijetí objednávky, které je odesláno prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

 • 3.10.  Kupující souhlasí s pouitím komunikaních prostedkna dálku pi uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu pi pouití komunikaních prostedkna dálku v souvislosti s uzavením kupní smlouvy (náklady na internetové pipojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám. Tyto náklady nejsou odliné od základní sazby.

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Kupní cenu a pípadné náklady spojené s dodáním zboí může kupující zaplatit prodávajícímu následujícími zpsoby:

 • 4.1.1.  v hotovosti nebo bezhotovostnplatební kartou v provozovnprodávajícího na adrese Mariánské námstí 461/4, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory (dále jen „provozovna prodávajícího“);

 • 4.1.2.  v hotovosti nebo bezhotovostnna dobírku na adrese kupujícího nebo ve vdejním míst;

 • 4.1.3.  bezhotovostnpevodem na úet prodávajícího . 2302323752/2010, vedenu obchodní spolenosti FIO banka, a.s. (dále jen „et prodávajícího“);

 • 4.1.4.  bezhotovostnplatební kartou prostednictvím platební brány obchodní spolenosti ComGate Payments, a.s.

 • 4.2.  Adresou kupujícího se rozumí adresa vyplnná kupujícím v objednávkovém formulái ve webovém rozhraní obchodu. Vdejním místem se rozumí provozovna tetí osoby, kde si kupující může pevzít zboí odeslané prodávajícím, a kterou kupující za tímto úelem vybral v objednávkovém formulái ve webovém rozhraní obchodu.

 • 4.3.  V pípadplatby v hotovosti nebo bezhotovostnplatební kartou v provozovnprodávajícího, jakoi v pípadplatby v hotovosti nebo bezhotovostnplatební kartou na dobírku na adrese kupujícího nebo ve vdejním míst, je kupní cena splatná pi pevzetí zboí. Vpípadbezhotovostní platby pevodem nebo platební kartou prostednictvím platební brány je kupní cena splatná do 7 dnod uzavení kupní smlouvy.

 • 4.4.  Vybere-li kupující jako zpsob zaplacení kupní ceny platbu v hotovosti nebo bezhotovostnna dobírku je ke kupní cenpipotena ástka 25 K. Tato ástka je splatná spolens kupní cenou.

 • 4.5.  Spolens kupní cenou jsou splatné i pípadné náklady spojené s dodáním zboí. Za souást nákladspojench s dodáním zboí je povaována též částka uvedená v l. 4.4 obchodních podmínek.

 • 4.6.  V pípadbezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splnn okamikem pipsání písluné ástky na úet prodávajícího.

 • 4.7.  Pípadné slevy z ceny zboí poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemnkombinovat.

 • 4.8.  Prodávající vystaví kupujícímu daovdoklad – fakturu. Daovdoklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboí a zale jej v elektronické podobna elektronickou adresu kupujícího. Prodávající je plátcem danz pidané hodnoty.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce:

 • 5.1.1.  zboí, jejichcena závisí na vchylkách finanního trhu nezávisle na vli prodávajícího a k nmumůže dojít bhem lhty pro odstoupení od smlouvy

 • 5.1.2.  zboí vyrobeného podle poadavkkupujícího nebo pizpsobeného jeho osobním potebám,

 • 5.1.3.  zboí, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboí s krátkou dobou spoteby, jakoi zboí, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratnsmíseno s jinm zboím,

 • 5.1.4.  zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej kupující porušil,
 • 5.1.5.  zvukové nebo obrazové nahrávky nebo poítaového programu v zapeetném obalu, pokud jej kupující poruil, jakoi

 • 5.1.6.  v dalích pípadech uvedench v §1837 obanského zákoníku.

 5.2.  Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením §1829 odst. 1 a odst. 2 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti dnů ode dne, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezeme zboží, nebo:

  • 5.2.1.  poslední kus zboí, objedná-li kupující v rámci jedné objednávky více kuszboí, které jsou dodávány samostatn,

  • 5.2.2.  poslednípolokuneboástdodávkyzboísestávajícíhoznkolikapoloeknebo ástí, nebo

  • 5.2.3.  první dodávku zboí, je-li ve smlouvujednána pravidelná dodávka zboí po ujednanou dobu

 5.3.  Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v čl. 5.2 obchodních podmínek. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, který tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího čina adresu elektronické pošty prodávajícího obchod@letsport.cz (dále jen „elektronická adresa prodávajícího“).

5.4.  V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží kupující zašle nebo předá prodávajícímu zpět do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy. Lhůta podle předchozí věty je zachována, pokud kupující odešle zboží před jejím uplynutím. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu, a to i tehdy, nemůže-li být zboží pro svou povahu vráceno obvyklou poštovní cestou.

5.5.  Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek, vrátí prodávající všechny peněžní prostředky od kupujícího přijaté do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal.Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jenom tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

5.6.  Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než obdrží zboží, nebo než mu kupující prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

 5.7. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

 
6. DODÁNÍ ZBOŽÍ
 
 • 6.1.  Zboí je kupujícímu dodáno zpsobem, ktersi kupující vybral pi vyplování objednávkového formuláe ve webovém rozhraní obchodu. V objednávkovém formulái ve webovém rozhraní obchodu jsou rovněž uvedeny náklady spojené s dodáním zboí. Zpsoby dodání zboí, jakoi náklady spojené s dodáním zboí, jsou dále zvlátuvedeny ve webovém rozhraní obchodu.

 • 6.2.  K expedici zboí dojde do 5 pracovních dnod uzavení kupní smlouvy. V pípad, e není moné v tomto termínu zboí expedovat, vyrozumí o tom prodávající kupujícího a dohodne se s ním na dalím postupu.

 • 6.3.  V pípad, e je zpsob dopravy smluven na základzvlátního poadavku kupujícího, nese kupující riziko a pípadné dodatené náklady spojené s tímto zpsobem dopravy.

 • 6.4.  V pípad, e je z dvodna strankupujícího nutno zboí dodávat opakovannebo jinm zpsobem, nektersi kupující vybral pi vyplování objednávkového formuláe vewebovém rozhraní obchodu, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovanm doruováním zboí, resp. náklady spojené s jinm zpsobem doruení.

 • 6.5.  Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboí na adresu kupujícího, je kupující povinen pevzít zboí pi dodání.

 • 6.6.  Pi pevzetí zboí od pepravce je kupující povinen zkontrolovat neporuenost obalzboí a v pípadjakchkoliv závad toto neprodlenoznámit pepravci. V pípadshledání poruení obalu vypovídajícím o neoprávnném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od pepravce pevzít. Tímto nejsou dotena práva kupujícího z odpovdnosti za vady zboí a dalí práva kupujícího vyplvající z obecnzávaznch právních pedpis.

 • 6.7.  Kupující nabvá vlastnické právo ke zboí zaplacením kupní ceny, vetnnákladspojench s dodáním zboí, nejdíve vak pevzetím zboí. Nebezpekody na zboí pechází na kupujícího okamikem pevzetí zboí nebo okamikem, kdy ml kupující povinnost zboí pevzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neuinil.

 

7. PRÁVA KUPUJÍCÍHO Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 • 7.1.  Práva a povinnosti smluvních stran ohlednpráv z vadného plnní se ídí píslunmi právními pedpisy (pedevím ustanoveními § 1914 a1925, § 2099 a2117 a § 2161 a2174b obanského zákoníku a zákonem . 634/1992 Sb., o ochranspotebitele, ve znní pozdjích pedpis).

 • 7.2.  Je-li pedmtem kouphmotná movitá vc, která je propojena s digitálním obsahem nebo slubou digitálního obsahu takovm zpsobem, e by bez nich nemohla plnit své funkce (dále jen „vc s digitálními vlastnostmi“), pouijí se ustanovení ohlednodpovdnosti za vady prodávajícího také na poskytování digitálního obsahu nebo sluby digitálního obsahu, i kdyje poskytuje tetí osoba. To neplatí, je-li z obsahu kupní smlouvy i z povahy vci zjevné, e jsou poskytovány samostatn.

 • 7.3.  Prodávající odpovídá kupujícímu, e je zboí pi pevzetí bez vad. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, e zboí:

  • 7.3.1.  odpovídá ujednanému popisu, druhu a mnoství, jakoi jakosti, funknosti, kompatibilit, interoperabilita jinm ujednanm vlastnostem,

  • 7.3.2.  je vhodné k úelu,prokterjejkupujícípoadujeasnímprodávajícísouhlasil,a

  • 7.3.3.  je dodáno s ujednanm písluenstvím a pokyny k pouití, vetnnávodu k montái nebo instalaci.

 • 7.4.  Prodávající odpovídá kupujícímu, e vedle ujednanch vlastností:

   

 • 7.4.1. je zboí vhodné k úelu, k nmuse zboí tohoto druhu obvykle pouívá, i s ohledem na práva tetích osob, právní pedpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvtví, není-li technickch norem,

  • 7.4.2.  zboí mnostvím, jakostí a dalími vlastnostmi, vetně životnosti, funknosti, kompatibility a bezpenosti, odpovídá obvyklm vlastnostem zboí téhodruhu, které může kupující rozumnoekávat, i s ohledem na veejná prohláení uinná prodávajícím nebo jinou osobou v téme smluvním etzci, zejména reklamou nebo oznaením, ledae prodávající prokáe, e si ho nebyl vdom nebo e bylo v dobuzavení kupní smlouvy upraveno alesposrovnatelnm zpsobem, jakm bylo uinno, anebo e na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv,

  • 7.4.3.  je zboí dodáno s písluenstvím, vetně obalu, návodu k montái a jinch pokynk pouití, které může kupující rozumnoekávat, a

  • 7.4.4.  zboí odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo pedloze, které prodávající kupujícímu poskytl ped uzavením kupní smlouvy.

 • 7.5.  Ustanovení l. 7.4 obchodních podmínek se nepouije v pípad, e prodávající kupujícího ped uzavením kupní smlouvy upozornil, e se nkterá vlastnost zboí lií.

 • 7.6.  Projeví-li se vada v prbhu jednoho roku od pevzetí, má se za to, e zboí bylo vadné jipi pevzetí, ledae to povaha zboí nebo vady vyluuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže zboí uívat, jestlie vadu vytkl oprávnn.

 • 7.7.  Kupující může vytknout vadu, která se na zboí projeví ve lhtdvou let od pevzetí. Je-li pedmtem koupvc s digitálními vlastnostmi a mají-li bt podle kupní smlouvy digitální obsah nebo sluba digitálního obsahu poskytovány soustavnpo uritou dobu, může kupující vytknout vadu, která se na nich vyskytne nebo projeví v dobdvou let od pevzetí. Má-li bt plnno po dobu delí dvou let, má kupující právo z vady, která se vyskytne nebo projeví v této dob.

 • 7.8.  Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu oprávnn, lhta pro vytknutí vady zboí neběží po dobu, po kterou kupující nemůže zboí uívat.

 • 7.9.  Má-li zboí vadu, může kupující poadovat její odstranní. Podle své volby může poadovat dodání nového zboí bez vady nebo opravu zboí, ledae je zvolenzpsob odstranní vady nemonnebo ve srovnání s druhm nepiměřennákladn; to se posoudí zejména s ohledem na vznam vady, hodnotu, kterou by zboí mlo bez vady, a to, zda může bt druhm zpsobem vada odstranna bez znanch obtíí pro kupujícího. Prodávající je oprávnn odmítnout vadu odstranit, je-li odstranní nemoné nebo nepiměřennákladné zejména s ohledem na vznam vady a hodnotu, kterou by zboí mlo bez vady.

 • 7.10.  Prodávající odstraní vadu v piměřené lhtpo jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpsobil znané obtíe, piemse zohlední povaha zboí a úel, pro kterkupující zboí koupil. K odstranní vady pevezme prodávající zboí na vlastní náklady.

 • 7.11.  Kupující může poadovat piměřenou slevu nebo odstoupit od kupní smlouvy, pokud:

  • 7.11.1.  prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s l. 7.10 obchodních podmínek,

  • 7.11.2.  se vada projeví opakovan,

  • 7.11.3.  je vada podstatnm poruením kupní smlouvy, nebo

  • 7.11.4.  je z prohláení prodávajícího nebo z okolností zjevné, e vada nebude odstranna v piměřené dobnebo bez znanch obtíí pro kupujícího.

 • 7.12. Je-li vada zboí nevznamná, kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy ve smyslu l. 7.11 obchodních podmínek; má se za to, e vada zboí není nevznamná. Odstoupí- li kupující od kupní smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbyteného odkladu poté, co obdrží zboží nebo co mu kupující prokáže, že zboží odeslal.

 

 • 7.13.  Vadu lze vytknout prodávajícímu, u nhobylo zboí koupeno. Je-li vak k opravurena jiná osoba, která je v místprodávajícího nebo v místpro kupujícího bližším, kupující vytkne vadu tomu, kdo je uren k provedení opravy.

 • 7.14.  Kdomáprávozvadnéhoplnní,náleímuináhradanákladelnvynaloenchpi uplatnní tohoto práva. Neuplatní-li vak kupující právo na náhradu do jednoho msíce po uplynutí lhty, ve které je teba vytknout vadu, soud právo nepizná, pokud prodávající namítne, e právo na náhradu nebylo uplatnno vas.

 • 7.15.  Svjimkoupípad,kdyjekprovedeníopravyurenajináosoba,jeprodávajícípovinen pijmout reklamaci v kterékoli provozovn, v níje pijetí reklamace moné s ohledem na sortiment prodávanch vrobknebo poskytovanch slueb, pípadni ve svém sídle.

 • 7.16.  Prodávajícíjepovinenkupujícímuvydatpiuplatnníreklamacepísemnépotvrzení,ve kterém uvede datum, kdy kupující reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jakzpsob vyízení reklamace kupující poaduje a kontaktní údaje kupujícího pro úely poskytnutí informace o vyízení reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby urené k provedení opravy.

 • 7.17.  Reklamace vetnodstranní vady musí bt vyízena a kupující o tom musí bt informován nejpozdji do ticeti dnode dne uplatnní reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delí lht. Je-li pedmtem závazku poskytnutí digitálního obsahu, vetndigitálního obsahu dodaného na hmotném nosii, nebo sluby digitálního obsahu, musí bt reklamace vyízena v piměřené dobs pihlédnutím k povaze digitálního obsahu nebo sluby digitálního obsahu a k úelu, pro njje kupující poadoval.

 • 7.18.  Po marném uplynutí lhty podle l. 7.17 obchodních podmínek může kupující od kupní smlouvy odstoupit nebo poadovat piměřenou slevu.

 • 7.19.  Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení o datu a zpsobu vyízení reklamace, vetnpotvrzení o provedení opravy, a dobjejího trvání, pípadnpísemné odvodnní zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby urené k provedení opravy.

 • 7.20.  Práva z vadného plnní může kupující konkrétnuplatnit zejména osobnv provozovnprodávajícího, telefonicky na ísle +420 605 914 144 i na elektronické adrese prodávajícího.

 • 7.21.  Provytknutívadzboímůžekupujícívyuítvzorovformuláprouplatnníreklamace, ktertvoí pílohu obchodních podmínek.

8. OSTATNÍ PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO A PRODÁVAJÍCÍHO

 • 8.1.  Vyizování stíností spotebitelzajišťuje prodávající prostednictvím elektronické poty. Stínosti je moné zasílat na elektronickou adresu prodávajícího. Informaci o vyízení stínosti kupujícího zale prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

 • 8.2.  K mimosoudnímu eení spotebitelskch sporz kupní smlouvy je vcnpísluná eská obchodní inspekce, se sídlem tpánská 567/15, 120 00 Praha 2, I: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro eení sporon-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je moné vyuít pi eení spormezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

 • 8.3.  Evropské spotebitelské centrum eská republika, se sídlem tpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Naízení Evropského parlamentu a Rady (EU) . 524/2013 ze dne 21. kvtna 2013 o eení spotebitelskch sporon-line a o zmnnaízení (ES) . 2006/2004 a smrnice 2009/22/ES (naízení o eení spotebitelskch sporon-line).

 • 8.4.  Kupující se může obrátit se stíností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Prodávající je oprávnn k prodeji zboí na základě živnostenského oprávnní. ivnostenskou kontrolu provádí v rámci své psobnosti písluný živnostenskad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajvykonává Úad pro ochranu osobních údaj. eská obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodrováním obanského zákoníku a zákona . 634/1992 Sb., o ochranspotebitele, ve znní pozdjích pedpis.

 • 8.5.  Kupující na sebe tímto pebírá nebezpeí zmny okolností dle § 1765 odst. 2 obanského zákoníku.

9. DORUČOVÁNÍ

 • 9.1.  Kupujícímu může bt doruováno na elektronickou adresu kupujícího. Prodávajícímu může bt doruováno na elektronickou adresu proívacího.

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • 10.1. Svou informaní povinnost vůči kupujícímu ve smyslu l. 13 Naízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochranfyzickch osob v souvislosti se zpracováním osobních údaja o volném pohybu tchto údaja o zruení smrnice 95/46/ES (obecné naízení o ochranosobních údaj) (dále jen „naízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajkupujícího pro úely plnní kupní smlouvy, pro úely jednání o kupní smlouva pro úely plnní veejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostednictvím zvlátního dokumentu.

11. ZÁVĚREČNÁUSTANOVENÍ

 • 11.1.  Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, strany si sjednávají, že se jejich vztah řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy.

 • 11.2.  Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností takovéhoto ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

 • 11.3.  Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 • 11.4.  Přílohuobchodníchpodmínektvořívzorovýformulářproodstoupeníodkupnísmlouvy, jakož i vzorový formulář pro uplatnění reklamace.

 • 11.5.  Kontaktní údaje prodávajícího: adresa sídla prodávajícího Žoluděvova 1518/1, Zábřeh, 700 30 Ostrava, adresa provozovny prodávajícího Mariánské náměstí 461/4, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, adresa elektronické pošty prodávajícího obchod@letsport.cz, telefon prodávajícího +420 605 914 144.

Tyto obchodní podmínky nabvají úinnosti dne 2. bezna 2023.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptak.cz